به گزارش روابط عمومي مركز تحقيقات شيلات آبهای دور-چابهارنشست مشترک با اعضاء دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران در مرکز تحققیقات شیلاتی آبهای دور-چابهار با موضوع بررسی ظرفیت های شیلاتی منطقه در توسعه سواحل مکران با حضور آقای دکتر حسینی رئیس مرکز تحقیقات، اقای دکتر الهیاری، اقای مهندس قلی جعفر، آقای مهندس گلشنی از اعضاء دبیرخانه ستاد، اقای مهندس امیری سرپرست گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه آبزیان اداره کل شیلات استان و اقای دکتر هاشمی معاون تحقیقاتی مرکز تحقیقات برگزار گردید. جهت افزایش توانمندی جوامع محلی و توسعه پایدار و متوازن و همراهی جوامع در فرآیند توسعه در این برنامه توسعه ای استفاده از ظرفیت های برون نگر و درون زا (بومی سواحل مکران) با نگاه ویژه به ظرفیت های درون زا مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه ۵۵ درصد صید و صیادی کشور در سواحل مکران انجام می شود و نیز تون ماهیان در این حوزه نقش بسزایی دارند، موضوع شناسایی حلقه های مفقوده زنجیره ارزش تون ماهیان محوراصلی این نشت بود. همچنین، با توجه به اینکه توانمند سازی جوامع محلی حوزه اصلی در توسعه سواحل مکران است و نیز سهم 25درصدی آموزش در توسعه منطقه، موضوع بکارگیری از ظرفیت های موجود مجموعه موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برای برگزاری دوره های آموزشی در حوزه شیلات مورد بحث و برسی قرار گرفت. علاوه بر آن، بکارگیری از دیگر پتانسیل های وبژه منطقه از قبیل شاه میگو (لابستر)، پرورش میگو و آبزی پروری ساحلی و نیزجلبک های دریایی از دیگر موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان، مقرر گردید راهبردها و پیشنهاد برنامه های اجرایی برای تکمیل زنجیره ارزش تون ماهیان، بسته دوره های آموزشی و دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه ای مشترک با اعضای دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران در محل موسسه تحقیقات علوم شیلاتی در بهمن ماه سال جاری توسط مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور-چابهار ارائه گردد.