در راستای اجرای طرح کلان " برآورد ذخایر توده کفزیان دریای عمان وثبت پارامترهای اکولوژیک" سال 1398توسط کشتی تحقیقاتی فردوس 1 در آبهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان برای چهارمین دوره شکوفایی عروس دریایی در منطقه رخ داده است که از گونه عروس دریایی قهوه ای(Crambionella orsini) و از خانوادهCatostylidae بوده است. میزان تراکم عروس دریایی در سال 1398 نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری را نشان داده است و نیز سطح کمتری از منطقه را تحت پوشش قرار داده است.در منطقه تحت پوشش گشت تحقیقاتی فوق(از دماغه میدانی در غرب تا منطقه گواتردر شرق)، میزان صید بر واحد سطح(CPUA)، که نشان دهنده شاخص فراوانی نسبی جمعیت می باشد،برای کل آبزیان 7491 کیلوگرم بر مایل مربع محاسبه شده است که این میزان برای عروس دریایی قهوه ای 76/9 کیلوگرم بر مایل مربع اختصاص داشت، که در حدود 1/02 درصد نسبت به کل آبزیان را تشکیل داده بود.همچنین، میزان صید بر واحد سطح در مناطق پنجگانه A، B، C، D، و Eو به تفکیک لایه های عمقی 10 تا 20 متر، 20 تا 30 متر، 30 تا 50 متر و 50 تا 100 متر مورد بررسی قرار گرفت.در نواحی شرقی استان درمناطق گواتر و بریس شکوفایی عروس دریایی مشاهده نگردید و میزان تراکم آن درمنطقه C، درنواحی مرکزی و غربی چابهار( گورديم، راشدي، پزم و كنارك)،به میزان 335کیلوگرم بر مایل مربع برآورده شده است که در مقایسه با چهار منطقه دیگر بیشترین میزان را دارا بوده است. همچنین، بیشترین میزان تراکم در عمق 50 تا 100 متر به میزان 145 کیلوگرم بر مایل مربع مشاهده گردید.
بر اساس گشت های تحقیقاتی برآورده توده کفزیان در منطقه، بررسی تاریخچه شکوفایی عروس دریایی نشان می دهد که اولین دوره شکوفایی عروس دریایی در سواحل استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۱ رخ داده است که از نوع عروس دریایی قهوه ای، همانند گونه سال 1398، بوده است. بر اساس پروژه برآورد توده کفزیان، میزان صید در واحد سطح برای این گونه 26086 کیلوگرم بر مایل مربع در منطقه مورد بررسی برآورد شده است.در این گزارش عنوان گردید مقــدار فراوانی عروس دریایی از شرق به غرب افزايش داشــته و بيشترين و كمترين مقدار صيد بر واحد ســطح نيز به ترتيب در مناطق گواتر و میدانی با ۴2228 و ۳۵73 كيلوگرم بر مايل مربع محاسبه گرديد.
مجددا، در سال ۱۳۸۸ دومین دوره شکوفایی عروس دریایی از خانواده Rhizostomatidae در سواحل استان رخ داده است که متفاوت از خانواده عروس دریایی مشاهده شده در سال 1381بوده است. در سال ۱۳۸۸ در حین گشت تحقیقاتی برآورد توده کفزیان میزان صید بر واحد سطح 11297 کیلوگرم بر مایل مربع براورد شده است، که این شاخص نشان می دهد میزان فراوانی عروس دریایی در سال 1388، در مقایسه با سال 1381، از فراوانی کمتری برخوردار بوده است. همچنین، میزان فراوانی عروس دریایی در سال 1388همانند سال ۱۳۸۱ سطح وسیعی از منطقه را پوشش داده بود.در سال ۱۳۹۴ نیز شکوفایی عروس دریایی برای سومین بار درسواحل استان اتفاق افتاده است که گونه آن شناسایی نشده است. بر اساس گشت تحقیقاتی برآورد توده کفزیان میزان صید بر واحد سطح 576 کیلوگرم بر مایل مربع برآورد شده است، که در مقایسه با دوره گذشته (1388) از شاخص فراوانی کمتری برخوردار بوده است.
با نگاهی به تاریخچه شکوفایی عروس دریایی در سواحل استان درسال های ۱۳۸۱، ۱۳۸۸، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ متوجه می شویم که شکوفایی عروس دریایی دریک دوره ۴ تا ۷ ساله در منطقه افزایش یافته است، که میزان فراوانی آنها در طی زمان نیز روند کاهشی نشان داده است.
وجود شرایط محیطی خاص بصورت دوره ای مانند جریانهای اقیانوسی، وجود مواد مغذی، نور آفتاب، درجه حرارت، تغییراتفصلی، کاهش جانوران شکارچی و تغییرات اکسیژن سبب می شود تا عروس دریایی توده ها و کلنی های بزرگی را تشکیل دهند. جریان های دریایی آنها را در کنار هم جمع می کند و این موضوع باعث می شود تا عروس دریایی کلنی های عظیمی را تشکیل دهد، که نتیجه آن می تواند منجر به شکوفایی گردد. علاوه برآن، عروس دریایی در رقابت با پلانکتون ها قادر به زنده ماندن درآب غنی از مواد مغذی و کم اکسیژن هستند.
موضوع مهم تر،بررسی مقایسه ای شکوفایی ادواری عروس دریایی و میزان صید سالانه ماهیان منطقه است. در این خصوص، تجربه سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۸ در استان سیستان و بلوچستان نشان داده است که صید برخی از گونه های کفزی در سالهای بعد از شکوفایی عروس دریایی (سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۹) افرایش یافته است، که احتمال می رود ارتباطی با شکوفایی عروس دریایی و موضوع مواد مغذی محیط داشته باشد که دراین خصوص پس از بررسی های دقیق تر دلایل می تواند عنوان شود.