به گزارش روابط عمومي مركز تحقيقات شيلات آبهای دور-چابهار، گشت تحقیقاتی برآورد توده کفزیان دردریای عمان توسط کشتی فردوس 1 از تاریخ 1398/8/23 شروع و پس از مدت 15 روز عملیات میدانی و تورکشی در حدود 70 ایستگاه نمونه برداری، نتایج کاربردی شاخص و توصیه های مدیریتی جهت حفاظت از منابع آبزیان به شرح ذیل به حضور ایفاد می گردد: 
1) در گشت تحقیقاتی سال 1398 میزان صید بر واحد سطح جاروب شده یا CPUA ، که شاخص فراوانی نسبی جمعت آبزیان در دریا است، افزایش دو برابری را نسبت به سال 1397نشان داده است، این درحالی است که نسبت به سال ده سال گذشته (1388) به میزان 49 درصد روند کاهشی از خود نشان داده است.
2) نتایج نشان داد که در سال 1398 میزان صید بر واحد سطح کوسه ماهیان و سپرماهیان کاهش چشم گیری درمقایسه با سالهای گذشته داشته است، که در این خصوص برای هریک از گروه آبزی ( کوسه ماهیان و سپرماهیان) این روند کاهشی به میزان 80 درصد نسبت به سال1392 بوده است.
3) در گشت تحقیقاتی سال 1398 لایه عمقی 50 تا 100 متر غنی ترین لایه عمقی به جهت تراکم صید آبزیان تجاری و غیر تجاری درکل منطقه مورد بررسی بوده است، در حالیکه لایه عمقی 20-10 مترکمترین فراوانی حضور آبزیان را نشان داده است. در مقایسه با نتایج سالهای گذشته، میزان تراکم کل آبزیان در اعماق پایین 10 تا 20 متر در سال جاری نسبت به ده سال گذشته (1388) به میزان 56 درصد کاهش داشته است، در حالیکه در طی این مدت افزایش فراوانی آبزیان در اعماق بالا (50 تا 100 متر) به نسبت 4 برابر را شاهد بودیم.

کاهش تلاش صیادی از طریق کنترل تعداد ناوگان صید سنتی و نیز سامان دهی ابزار صید تورهای گوشگیر و جلوگیری از ابزار صید غیرمجاز از قبیل تورهای گوشگیر محاصره ای می تواند راهکارهای پیشنهادی موثر در مدیریت ماهیگیری ذخائر ماهیان کفزی باشد.