پیرو گزارش شکوفایی (بلوم) عروس دریایی قهوه ای (Crambionella orsini) در پروژه ارزیابی ذخایر کفزیان در دریای عمان، و اعلام میزان تراکم و پراكنــش آن در لايه هــاي عمقي و مناطق مختلف، حجم عظیمی از عروس دریایی در تورهای گوشگیر تون ماهیان در آبهای فراساحلی (آبهای ازاد) دریای عمان در محدوده عرض جغرافیایی ۱۴ تا ۲۴ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۶۳ تا ۶۶ درجه شرقی توسط صیادان صید سنتی شهرستان چابهار گزارش گردیده است. بدام افتادن عروس دریایی با فراوانی زیاد در تورهای گوشگیر تون ماهیان در آبهای فراساحلی دریای عمان سبب جمع شدن تورها در آب شده است، که در نهایت منجر به کم شدن کارایی صید تورهای گوشگیر تون ماهیان در هر مرحله صید و در نهایت در هر سفر دریایی شده است.
پس از بررسی مستندات موجود مشخص گردید که این موجودات مهاجم همان عروس دریایی قهوه ای می باشد که در گزارشات قبلی به آن اشاره شده است. با توجه گزارشات ارائه شده مربوط به شکوفایی عروس دریایی قهوه ای از آبهاي ساير كشورهاي حاشيه خليج فارس و درياي عمان و نیز مشــاهده آن بوســيله صيادان محلي اســتان سیستان و بلوچستان كه در آبهاي دور از ســاحل براي صيد تون ماهيــان فعاليت صيــادي دارند، مي توان نتيجه گرفــت كه شکوفایی این گونه عروس دریایی خاص آبهای ایرانی دریای عمان نبوده بلکه در مقياس وســيع در غرب اقيانوس هند اتفاق افتاده است، با توجه به اینکه گونه عروس دریایی قهوه ای بومی منطقه غرب اقیانوس هند و حوضه های مجاور می باشد. بنابراین، مي توان چنين فرض كرد كه شکوفایی گونه عروسی دریایی قهوه ای در منطقه غرب اقيانوس هنــد تحــت تاثير جريانات دريايي به آبهاي درياي عمان كشــيده شــده است، که بعد از رسيدن به حوزه دریای عمان، بدليل مساعد بودن شرایط اکولوژیکی در این منطقه پایدار مانده است.
وجود شرایط محیطی خاص مانند جریان های دریایی عروس های دریایی را در کنار هم جمع می کند و این موضوع باعث می شود تا عروس دریایی کلنی های عظیمی را تشکیل دهد، که نتیجه آن می تواند منجر به شکوفایی در محدوده آبهای سرزمینی و خسارت به فعالیت های صیادی در منطقه گردد. لذا پایش فاکتورهای مغذی و محیطی و بررسی پراکنش آنها اولین قدم در پیشبینی و مدیریت اثرات حاصل از شکوفایی عروس دریایی می باشد.