جلسه کار گروه تدوین سند حرفه صیادی با حضور آقای دکتر جلالی رئیس دفتر پژوهش درسی سازمان فنی و حرفه ای کشور ، رئیس ایستگاه تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چابهار، نمایندگان اداره کل شیلات استان ، نماینده مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار، و نمایندگان فنی و حرفه ای استان در محل مرکز فنی و حرفه ای شهرستان چابهار برگزار گردید.
در این جلسه دوکد حرفه مرتبط با فعالیت های شیلاتی شامل صیادی در آبهای سرزمینی و صیادی در آبهای دور از ساحل(عمیق) مورد بررسی قرار گرفت و براساس دستور العمل های طبقه بندی استاندارد بین المللی مشاغل (ISCO2008 ) سند حرفه صیادی برای این دوکد حرفه تحلیل و بررسی شد.هدف از برگزاری این جلسه تدوین سند آموزشی حرفه ها و مهارتهای شیلاتی و تربیت نیروی کار ماهر است که در مراحل بعدی مقرر است استاندارد سند آموزشی سازمان فنی و حرفه ای برای مهارتهای شیلاتی مورد بررسی قرار گیرد.