در راستای اجرای طرح حضور یاوران تولید مرکز تحقیقات شیلاتی آبهاي دور- چابهار در مزارع پرورش میگو گواتر، در تاریخ 1399/04/04 دو نفر از محققین معین این مرکز به همراه کارشـناس محقق بخش آبزي پروري از مزارع فعـال در سـایت بازدید و ضـمن صحبت با کارشناسان مزارع و آشنایی با مسایل و مشکلات پرورش توصیه هاي لازم براي بهبود شرایط پرورش را ارایه کردند و همچنین پوسترهاي منتشـرشده توسط معاونت ترویج موسسه را در اختیار مزرعه داران محترم قرار دادند. در این بازدید از مزارع در حال پرورش که اسـتخرهاي ان داراي ماهی کفال بودند با بررسی و شناسایی گونه کفال خاکستري به آنها توصیه گردید که این ماهی از قابلیت پرورش برخوردار بوده و به عنوان پالایش گر محیط پرورش میگو می باشد که در پایان دوره به عنوان محصول جانبی قابلیت فروش را دارد.