به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار اشکان اژدر ی ریاست محترم مرکز و مدیر کل شیلات استان به همراه معاونت توسعه آبزی پروریدر این جلسه که به ریاست جناب آقای دکتر رضائی، رئیس دانشگاه با حضور معاونت پژوهشی آقای دکتر کردی و مدیرگروه زیست شناسی دانشگاه سی و ب و معاونت پژوهشی دانشگاه ولایت برگزار شد شرکت نمودند و ضمن ارایه گزارش فعالیت های شیلاتی در جنوب استان و نقش مرکز تحقیقات شیلاتچابهار در توسعه فعالیت های شیلاتی مکران در خصوص همکاری های مشترک اعلام امادگی نمودند.
آقای دکتر رضایی بر تشکیل کارگروه های مشترک تاکید نموده و آقای دکتر قنبری مدیر گروه زیست شناسی آن دانشگاه را به عنوان نماینده جهت پیگیری بعدی معرفی نمودند . و مقرر گردید نشست های تخصصی هر ماه برگزار شود و هر گونهاطلاعات شیلاتی بدون تایید رسمی اداره کل شیلات و مرکز تحقیقات شیلات چابهار در برنامه های آتیاستفاده نگردد.
همچنین برگزارش همایش های مشترک و تدوین مجله سیمای شیلاتی استان از دیگر موراد همکاری مشخص گردید.