به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور-چابهار، در طی ماه گذشته تلفات لاک پشت های سبز دریایی در منطقه چابهار به صورت گسترده مشاهده گردیده است.
امین راد-کارشناس مرکز در این خصوص عنوان داشت: متاسفانه این چندمین لاک پشت قربانی برخورد با پروانه شناورهای عبوری در زون شرقی دریای عمان می باشد، جاییکه مکان چرای لاکپشت های سبز بوده و در اثر تور اندازی کف و سطح ، پس از بدام افتادن در تور تلف شده و متعاقب شناور شدن لاشه آنها پس از مرگ با پروانه شناورهای صیادی برخورد و متلاشی می‌گردند. غالب لاشه ها شکستگی لاک پس از مرگ را نشان می‌دهند. این لاشه در حقیقت هشتمین لاک پشت سبز تلف شده طی ماه گذشته می باشد و جنسیت هر هشت لاک پشت ماده گزارش شده است.