به گزارش روابط عمومی مرکز جلسه همکاری پژوهشی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور با مرکز تحول و همکاری ریاست جمهوری در مورخه 21/12/99 پیرو سلسله بازدیدها و جلسات قبلی از طرف مرکز تحول و همکاری های ریاست جمهوری درخصوص همکاری با پروژه های پرچم دار  Flage projects  آن مرکز ، جلسه تنظیم قرارداد پژوهشی با موضوع تولید آزمایشگاهی و نیمه صنعتی 4 گونه ریز جلبک در کارگاه آبزی پروری مرکز، با حضور نماینده آن مرکز و ریاست و معاونت اداری و مالی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور برگزار شد و ضمن هماهنگی با بخش ستادی موسسه مقرر گردید مراتب اجرایی کار تا امضاء نهایی قرارداد و با دو گونه انجام شود.