به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار بازدید و جلسه کارشناسان و نماینده شرکت مهندسین مشاور مرکز خدمات مدیریت صنایع (IMSC) در تاریخ 1399/12/25 آقای دکتراکبر بادپا، نماینده شرکت IMSCبه همراه کارشناسان حوزه زیستی آن شرکت ضمن بازدید از توانمند ی های آزمایشگاهی و کارگاه آبزی پروری مرکز با رئیس مرکز و کارشناسان بخش آبزی پروری درخصوص نحوه همکاری و استفاده از ظرفیت های فنی و تخصصی مرکز در زمینه توسعه کشت و پرورش جلبک ها (ریز جلبک و ماکروجلبک) جلسه و بحث و  تبادل نظر کردند. شایان ذکر است شرکت مذکور اقدامات احداث مزرعه پرورش جلبک در منطقه شرق چابهار را از طریق اداره کل شیلات(فراساحلی) استان سیستان و بلوچستان پیگیری می نماید. در این جلسه نماینده شرکت ضمن ابزار خرسندی از ظرفیت های بالفعل موجود و اعلام امادگی همکاری فنیو تشکیل کارگروه مشترکاز همکاری های قبلی مرکز در خصوص نمونه گیری و انجام آزمایشات لازم از مناطق دریایی و ساحلی مورد نظر برای احداث مزرعه به سفارش آن شرکت طبق تعرفه مصوب سپاسگذاری بعمل آوردند.