به گزارش روابط عمومی مرکز، بازدید مشترک مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار و اداره کل شیلات استان از روند فعالیت مراکز تکثیر میگو استان توسط رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار به همراه دو نفر از کارشناسان بخش آبزی پروری و معاون آبزی پروری شیلات استان، روز یکشنبه 15 فروردین ماه 1400 صورت گرفت. در طی این بازدید حمید رضا نصیری معاون آبزی پروری شیلات استان و اشکان اژدری رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار و کارشناسان آن مرکز از بخش های مخلتف تکثیر اژدر ماهی مکران و آبزی پروری چابهار، همچنین روند تکثیر و تولید پست لارو بازدید نموده و مسائل و بحث های تخصصی را با کارشناسان تولید دو شرکت انجام دادند.
بر اساس بازدید صورت گرفته و گزارشات ارائه شده از سوی مدیر و کارشناسان آن مراکز ، فرآیند تکثیر و تولید پست لاور در شرایط مطلوب در حال انجام می باشد و امید است از 25 فروردین ماه 1400 اولین خروج پست لاور ازاین دو مرکز تکثیر صورت پذیرد. حمایت از تولید مراکز تکثیر استان و ایجاد ظرفیت برای پرورش دهندگان میگو جهت تامین پست لاور و مکفی و به موقع از موضاعات مهم و در دستور کار معاونت آبزی پروری و اداره کل شیلات استان بوده که با استفاده از ظرفیت کار گروه فنی و بهداشتی میگو استان بررسی، تصمیم سازی و راهبری می شود.
پیش بینی می شود بین 800 تا 1000 هکتار از اراضی پرورش میگو استان در قالب دو مجتمع پرورش میگو شهید صنعتی – گواتر و مجتمع پرورش میگو مکران برای سال 1400 تحت ذخیره سازی و پرورش میگو قرار گیرند و برای سطح مذکور حدود 1500 تا 2000 میلیون قطعه پست لاور مورد نیاز خواهد بود. با عنایت به تقاضای بالا و تاخیر در تولید پست لارو در مراکز تکثیر استان به دلیل مشکلات آبگیری از دریا در نتیجه بلوم جلبکی میکرو و ماکرو در خلیج چابهار و تقاضای برخی پرورش دهندگان مبنی بر واردات پست لارو از استان هرمزگان از کارگروه فنی ، در نتیجه بازدید و بر اساس پیش بینی خروجی مراکز و تقویم محدود زمانی ذخیره سازی تا پایان اردیبهشت سال جاری موضوع مورد بررسی قرار گرفت و به عنوان یک پیشنهاد به سازمان شیلات و دامپزشکی موضوع "ورود پست لارو صرفا از مراکز دارای کوپه بندی و با مولد خارجی" صورتجلسه بازدید بصورت مشترک تنطیم گردید.