به گزارش روابط عمومی   مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور-چابهار، در تاریخ 19 اردیبهشت سال 1400رئیس مرکز به همراه رئیس بخش اکولوژی خانم دکتر امینی و کارشناس بخش آبزی پروری آقای سلیم جدگال از مرکز تکثیر شرکت آبزی پروری چابهار بازدید ترویجی داشتند. در این بازدید ضمن نمونه گیری از آب، لارو و ریز جلبک مورد تغذیه (Chaetoceroc sp.) به منظور بررسی بهداشتی و کیفیت، توصیه های ترویجی به مدیر تولید و کارشناس شرکت مزبور شد. شایان ذکر است در سال تولیدی جاری خروجی دو مرکز تکثیر فعال در منطقه خوب نبوده که به تشخیص کارشناس تولید مرکز تکثیر به کیفیت ضعیف آب دریا بر می گردد. با عنایت به اینکه بعد از کشت باکتریایی از آب و لارو و ریز جلبک و بررسی میکروسکوپی لاروها مورد بهداشتی شامل آلودگی باکتریایی ویبریویی و پروتوزوآیی در لارو و ریز جلبک مشاهده نشد توصیه ها به ارتقای فیلتراسیون و ضدعفونی بیشتر آب ورودی معطوف گردید. همچنین به شستشوی روتین هفتگی سیتم فیلتراسیون و تانک های ذخیره آب و لوازم و تجهیزات توصیه موکد گردید. امید است در روزهای آتی شاهد خروجی بهتر مراکز تکثیر استان باشیم.