به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی-چابهار، برای مطالعه  یادداشت، اینجا کلیک کنید