به گزارش روابط عمومی مرکز در تاریخ  1400/3/3رئیس مرکز به همراه مسووول محترم بخش ابزی و کارشناس بخش( مجری پروژه تحقیقاتی پایش مزارع گواتر) بازدیدی دور روزه  از مزارع سایت پرورش میگوی گواتر با توجه به اتمام تاریخ قانونی ذخیره سازی در ان سایت که مصوبه سازمان دامپزشکی و شیلات ایران است با اقامت شبانه در ایستگاه گواتر انجام دادند. همچنین در این بازدید وضعیت کارگاه نرسری شرکت نیکو پرورش صدرا بررسی و نمونه گیری انجام گردید و در آزمایشگاه ایستگاه بررسی ها انجام شد. با عنایت به توسعه واحد های نوزادگاهی در سیستم پرورش میگوی در دنیا  و نقش این واحد در مدیریت پرورش و مدیرین بهداشتی بهتر مزارع در سالیان اخیر تقاضای عمومی به راه اندازی این واحد شکل گرفته است. به همین دلیل  تقاضای شرکت نیکو پرورش صدرا از اداره کل شیلات استان چهت اجرای واحد نوزادگاهی در کنار مزرعه پرورش در مجتمع پرورش میگوی گواترمنوط به اجرای یک واحد پایلوت با نظارت فنی و پایش زیستی و غیر زیستی توسط مرکز  گردید که در همین راستا بعد از برگزاری دو نشست تخصصی در این خصوص با همکاری پژوهشکده میگوی کشور بصورت مجازی، قرارداد پزوهشی بین شرکت و مرکز به ارزش 300 میلیون ریال منعقد و فاز اول اجرای طرح با مشاوره فنی به مدیر کارگاه و نمونه گیری هفتگی با موفقیت انجام و پست لاروهای نرسری شده به استخر پرورای منتقل گردیده است. با توجه به پایان تاریخ مجاز ذخیره سازی در 1400/3/31و عدم امکان ورد پست لارو به مجتمع بعد از این تاریخ، اجرای پرورش نوزادگاهی در مرحله دوم  در تاریخ 1400/2/30در واحد مربوطه شروع شده است که امید است بعد از 30 روز دوره نوزادگاهی، بچه میگو ها به استخر پرواری برای ادامه پرورش منتقل گردند. جزئیات فنی طرح و عملکرد آن در گزارش نهایی کار  بعد از تایید کارفرما ارایه خواهد شد.