به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور-چابهار، کتاب ماهیان سطح ­ زی درشت آب‌های جنوب کشور (با تاکید بر تون ماهیان) حاوی 5 فصل با محورهای صید جهانی و نوسانات سالانه صید، اقیانوس هند و کمیسیون تون ماهیان ، رده بندی و ریخت شناسی تون ماهیان ، معرفی سطحزیان درشت و تون ماهیان و مدیریت تون ماهیان بوسیله علی طا هری میرقائد، سید احمد رضا هاشمی و احمد رضا جبله در انتشارات دانشگاه تهران به چاپ گردیده است.

  ماهیان سطح زی درشت آب های جنوب کشور عمدتا به دو دسته تون ماهیان و غیر تون ماهیان تقسیم شده اند. دسته تون ماهيان شامل تون ماهی(تون منقوش، زرده، تون زرد باله یا گیدر ، هوور، هوور مسقطی، تون چشم درشت و ...) ، شبه تون (شیر، قباد و ...) و نيزه ماهيان  (مارلین و ...) هستند و  مهمترين گروه از ذخايرسطح زیان درشت آب های جنوبی بوده و از منابع مهم اقتصادي صيادي آب های جنوب کشور محسوب مي‌شوند و نياز عمده كارخانجات كنسروسازي كشور را تامين مي‌كنند. میزان کل صید آب های جنوب کشور در سال 1399 بیش از 680 هزار تون بوده و بیش از 45 درصد آن را گروه سطح زیان درشت تشکیل داده و دسته تون ماهیان حدود 80 درصد صید گروه سطح زیان درشت و بیش از 35 درصد کل صید آب های جنوب کشور را تشکیل می دهند.