به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور(چابهار)، پیرو مکاتبات و هماهنگی های صورت گرفته با اداره بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوپستان در چابهار، جناب مهندس دلیر رئیس بخش بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE) و تنی چند از همکارانش از آن اداره به منظور آشنایی با اعضای هیات علمی و محققین مرکز و شناخت ظرفیت های علمی و فنی مرکز از آزمایشگاه های زیستی و غیر زیستی و بهداشت و بیماری های مرکز بازدید نمودند.
در حاشیه بازدید از آزمایشگاه ها جناب دکتر میرزایی معاونت محترم پژوهشی مرکز به همراه کارشناسان مربوطه به معرفی تخصصی و دامنه کاربری آزمایشگاهها در قالب خدمات تعرفه ای و همکاری مشترک و استفاده از ظرفیت های طرفین در همکاری های زیست محیطی بویژه در پایش شکوفایی های پلانکتونی در مناطق ساحلی و بندری و پایش آب توازن کشتی ها در قالب پروژه های مشترک مذاکره نمودند. مقرر گردید جلسه تخصصی با مشارکت کارشناس دو اداره در آینده نزدیک برگزار و نحوه همکاری و تدوین طرح مشترک برنامه ریزی و پیگیری شود.