به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار، در تاریخ 1400/6/7 در راستای فعالیت های ترویجی یاوران تولید، رابط ترویجی مرکز آقای آژنگ به همراه کارشناس بخش اکولوژی آقای دلوکیان در سایت پرورش میگوی شهید صنعتی گواتر حضور یافته و با هماهنگی مسئول فنی بهداشتی سایت از تعدادی از مزارع در فازهای 2 و 3 بازدید بعمل آوردند. ایشان ضمن بیان توصیه های فنی پرورش از قبیل مدیریت غذادهی و تعویض آب به افراد حاضر در مزارع و تاکید بر اهمیت این موضوع بویژه در روزهای انتهایی دوره پرورش، بیان داشتند که در صورت بروز تغییرات ناگهانی شرایط آب استخرها و تغییرات بلوم جلبکی آمادگی لازم را برای برداشت اضطراری داشته باشند . در نهایت  چندین نمونه آب برای بررسی کیفیت و بلوم جلبکی به آزمایشگاه گواتر منتقل شد و نتیجه آن به بهره برداران اعلام گردید.