به گزارش روابط عمومی مرکز، پیرو پیگیری های رئیس مرکز، در تاریخ 15 الی  شهریورماه گروه فیلمبرداری اداره ترویج سازمان جهادکشاورزی استان سیستان و بلوچستان طی دو روز از فعالیت های ترویجی همکاران مرکز در مجتمع پرورش میگوی شهید صنعتی گواتر و اسکله صیادی شهرستان کنارک مستند سازی انجام دادند. در این برنامه ضمن مصاحبه با رابط ترویج مرکز، مصاحبه با فعالین پرورش میگو و دبیر انجمن صنفی میگو در زمینه همکاری های ترویجی جاری در قالب یاوران تولید و نیازمندیهای ترویجی انجام گردید، همچنین رئیس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایز مرکز گروه فیلم برداری را در تهیه مستند مربوط به روش صید با رشته قلاب (لانگ لاین) با هماهنگی انجام شده با مروج شیلاتی روشهای نوین صید جناب آقای خالد نیازی همراهی نمودند. و برنامه های ترویجی مورد نیاز در این حوزه را در مصاحبه خویش بیان نمودند. در این برنامه رئیس مرکز ضرورت و اهمیت پژوهش و ترویج و ارتباط آن با بخش اجرا را تشریح نموده و ضمن تشریح رسالت مرکز، اولویت های پژوهشی _ ترویجی سال 1400 و 1401 مرکز را توضیح داده و بر حمایت های استانی از پروژه های ترویجی تاکید نمودند.