به گزارش روابط عمومی مرکز در تاریخ 1400/07/22 آقای دکتر عباس اخوان سپهی به عنوان ناظر ازطرف کارفرما (مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری در قرارداد پژوهشی فی مابین با مرکز) با موضوع قرارداد همکاری در زمینه کشت پایلوت 4 گونه ریز جلبک در سطح آزمایشگاهی و نیمه صنعتی 4000 لیتر (4m3) از روند اجرایی بازدید نمودند و دو سویه جدید ریز جلبک کلرلا .Chlorella sp و  Chlorella vulgaris را به فایکولب مرکز برای اجرای فاز دوم قرارداد تحویل نمودند. در ادامه روز جمعه در جلسه ارایه  گزارش و ارایه برنامه اجرایی آتی توسط ریاست مرکز مقرر گردید؛ ضمن مکاتبه مرکز جهت تمدید قرارداد تا آخر سال 1400، به دلیل بروز حوادث ناشی از بیماری کرونا در تابستان گذشته و اتفاقات پیش آمده در مرکز، گزارش اقدامات اجرایی فاز یک ارسال شود. شایان ذکر است تاکنون پرداخت اول این قرارداد به میزان 250 میلیون ریال انجام شده است که انشاالله بعد از تحویل گزارش فاز اول پرداخت دوم نیز انجام خواهد شد. در پایان ناظر با رضایت خاطر و قدرانی از اقدامات انجام شده از همکاران روز شنبه 1400/07/24 چابهار را ترک نمودند.
شایان ذکر است تاکنون در این قرارداد یک سویه ریز جلبک اسپیرولینا مناسب آب شور  و یک سویه کلرلا از کلکسیون جلبکی UTEX و دو سویه بومی جلبک کلرلا نیز به فایکولب مرکز در موضوع قرار داد  تحویل شده است که به غنای بانک فایکولب مرکز افزوده شده است.