در تاریخ 1400/09/07 پیرو مذاکرات شفاهی و هماهنگی به عمل آمده جهت عقد قرارداد همکاری آزمایشگاهی با شرکت دانش بنیان افروزشیمی لارک به منظور هم افزایی و افزایش دامنه فعالیت ها و خدمات آزمایشگاهای مرکز (شامل آزمایشگاه بهداشت و بیماری آبزیان و میکروبیولوژی آب و آبزیان، بیوتکنولوژی مولکولی و فیزیکوشیمی آب) توسط رئیس مرکز آقای دکتر اشکان اژدری امضاء گردید. طبق قرارداد مقرر گردیده است شرکت مذکور به استقرار دستگاه Real time PCR و اپراتور مشخص آن در فضای آزمایشگاه بیوتکتولوژی مولکولی مرکز همکاری یک ساله را انجام دهد.