به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار رئیس مرکز به همراه معاون پژوهشی و مسئول و کارشناسان آزمایشگاه‌های مرکز از آزمایشگاه غذا دارو در تاریخ 1400/10/12 بازدید کردند. این بازدید پیرو بازدید آقای دکتر بزرگزاده مسئول سازمان غذا داروی منطقه آزاد از مرکز به منظور هم افزایی و استفاده از ظرفیت ها انجام گرفت. مسئول آزمایشگاه سازمان غذا دارو توضیحات و معرفی دستگاهها و استانداردهای قسمت های مختلف را تشریح نمودند و در پایان مقرر گردید در بحث آزمایشگاه های فیزیک و شیمیایی آب و آزمایشات مولکولی به روش PCR و RT PCR که اخیراً مرکز با همکاری یک شرکت دانش بنیان تجهیز آزمایشگاه مولکولی نموده هست انجام گیرد و همچنین نشست های مشترک بین کارشناسان و مسئول آزمایشگاهها به منظور ارائه دوره های آموزشی و تدوین استانداردها با همکاری اداره استاندارد و سایر ارگانها ذیربط انجام گیرد.