به گزارش روابط عمومی مرکز، دکتر اشکان اژدری رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور با شرکت در برنامه رویش شبکه آموزش به اهمیت موضوع استخرهای نرسری میگو در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ پرداختند. در این برنامه دکتر اژدری ابتدا به تعریف واژه نرسری و به بیان اهمیت نرسری در پرورش میگو از قبیل: کاهش بیماری، بهینه کردن زمان بندی خروج لارو تکثیر میگو، کنترل بهتر روی لارو میگو، افزایش بازماندگی لارو میگو، فرصت بیشتر برای آماده سازی استخرهای پرواری و وضعیت نرسری های جنوب کشور و استانداردسازی نرسری پرداختند.