به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور (چابهار)، دوره آموزشی و ترویجی شناخت و اهمیت خیار دریایی در شبکه آموزش و برنامه رویش توسط سید احمد رضا هاشمی (عضو هیئت علمی مرکز) مورخ 26 دیماه 1400 برگزار گردید.
 رئیس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان مرکز در برنامه رویش شبکه آموزش به اهمیت موضوع خیارهای دریایی و تجارت جهانی آن پرداختند و به سوالات مجری برنامه پاسخ دادند.
در این برنامه دکتر هاشمی ابتدا به تعریف واژه خیار دریایی و اهمیت آن پرداخته و توضیحاتی در این زمینه ارائه دادند. خيارهاي دريايی يكي از 5 رده خارپوستان بوده و در حدود 1700 گونه در 6 راسته و 25 خانواده دارند. خیارهای دریایی از اجزاي مهم زنجيره غذايي در اکوسيستم هاي معتدل و آبسنگ هاي مرجاني بوده و نقش مهمي به عنوان پوده خوار و يا معلق خوار ايفا مي کنند. آنها مسئول بهم زدن و مخلوط کردن رسوبات بوده و ضمن تسريع باز چرخه مواد پوده اي، باعث نفوذ اکسيژن در رسوبات مي شوند و همچنین تخم، لارو و نوزاد آن ها نيز منبع غذايي مهمي براي ساير جانوران دريا زي مي باشد. در حال حاضر صادرات جهانی خیار دریایی بیش از 450 میلیون دلار ارزش داشته و کشورهای چین، ژاپن و ترکیه بیشترین سهم از صادرات خیارهای دریایی را دارا می باشند.