به گزارش روابط عمومی مرکز در مورخه 1401/2/23 رئیس سازمان شیلات ایران به همراه رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و هیات همراه وارد حوزه سواحل مکران شدند که ریاست مرکز آقای دکتر اژدری از بدو ورود ایشان و در بازدید از ظرفیت های صیادی و آبزی پروری شهرستان های کنارک و چابهار و دشتیاری به اتفاق مدیرکل شیلات استان ایشان را همراهی نموده و در بحث های تخصصی و پژوهشی در حوزه های آبزی پروری به ویژه پرورش سایر آبزیان از جمله جلبک های دریایی و صدف، پرورش ماهی در قفس و به طور اختصاص در دو جلسه در مورد صید و صیادی و چالش های موجود در آن حوزه مشارکت نموده و نقش محوری مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور در توسعه شیلات و ضرورت همراهی تحقیق و ترویج و اجرا و آینده پژوهشی را بیان نمودند.
همچنین در مورخه 1401/2/24 ریاست محترم سازمان به طور ویژه از بخش های مختلف مرکز بازدید و در جلسه ای تخصصی ضمن استماع گزارش ریاست محترم مرکز از فعالیت های در حال اجرای محققین به بیان رویکرد و نگاه دانش بنیانی سازمان شیلات در حوزه های صید، آبزی پروری، بهبود کیفیت و ارزش افزوده پرداختد. آقای دکتر نادری رئیس امور صید سازمان شیلات ایران نیز بر موضوع کار بدری بودن فعالیت های جاری مرکز اشاره نموده اما خواستار تدوین پروژه های بیشتر در حوزه تون ماهیان به عنوان ظرفیت شیلاتی اول منطقه پرداختند و اعلام آمادگی نمودند که با توجه به الزامات سازمان IOTC می بایست کشورهای بهره بردار از حوزه این سازمان که می توانند پروژه های مرتبط با تون ماهیان داشته باشند حاضر به همکاری های مشترک باشند.
ضمن تقدیر و تشکر از همراهی بسیار ویژه تحقیقات با بخش اجرا و بخش خصوصی و اشاعه دانش صورت گرفته در این استان، بر هم افزایی بیشتر به خاطر ظرفیت های بیشتر این منطقه و تکمیل راه های نرفته تأکید نمودند. در این جلسه آقای دکتر هاشمی رئیس بخش ارزیابی ذخایر با توجه به چالش تقاضای صدور مجوز های جدید صیادی و ایجاد ظرفیت جدید نیز بحث های تخصصی ارزیابی ذخایر و مدیریت صید را بیان نمودند و خواستار جهت دهی به فعالیت های تحقیقاتی از سوی بخش اجرا با مشارکت بیشتر آنها گردیدند.
در جمع بندی ایشان خواستار شدند که باید در نشست های کارشناسی و اجرای طرح های الگویی به یک مرز مشترک برسیم که در عین حالیکه تقاضای عمومی و پیوست اجتماعی و اشتغال پایه را در پی دارد، حفظ ذخایر و توسعه صنعت را در پی داشته باشد و نظرات کارشناسی منجر به راهکارهای کارشناسی گردد.