به گزارش روابط عمومی مرکز، مشاور مقام معظم رهبری و دبیر اجرایی شورای توسعه سواحل مکران دکتر حسین دهقان به همراه هیئت همراه و مدیر کل شیلات استان از کارگاه تکثیر و پرورش آبزیان مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ بازدید به عمل آوردند. در این بازدید ابتدا دکتر اشکان اژدری رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور به بیان اهمیت ذخایر سایر آبزیان دریایی در منطقه مکران از جمله خیار دریایی، جلبک های دریایی و وضعیت پرورش جلبک به ویژه کار پایلوت انجام شده با جلبک جنس  Ulva این گونه به عنوان کاهوی دریایی در راستای مشاغل خانگی و صنعتی و آبزی و سواحل مکران به عنوان لوکس ترین محصول شیلاتی دنیا و لابستر به عنوان گونه ارزشمند بعد از خاویار در کشور  پرداختند. همچنین ظرفیت ساختاری و دانش موجود در مرکز پیکره مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی را به عنوان پشتیبان اقدامات توسعه شیلاتی ستاد مکران اعلام نمودند و ضمن تأکید بر اینکه شیلات می تواند مولد اصلی اشتغال پایدار ساحلی و دریایی در منطقه مکران باشد خواستار همکاری های متقابل و هم افزایی بیشتر ستاد توسعه سواحل مکران  و حمایت از فعالیت های پژوهشی و  ترویجی گردید تا فعالیت های پژوهشی انجام شده در سطح  TRL 5.6با اقدامات حمایتی به صنعت و اجرا منتقل و ایجاد شغل نماید. با توجه به اینکه قبل بازدید مدیر کل محترم شیلات استان در جلسه اختصاصی  بررسی راهکاری توسعه سواحل مکران و رفع موانع ضمن تشریح وضعیت شیلات در منطقه را برای دکتر دهقان و آمادگی شیلات به عنوان محور توسعه مشاغل خانگی  را اعلام نموده بودند و تمامی زیرساخت های موجود شیلات را در این راه به کار خواهند بست تا اهداف سفر محقق شود.