به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور- چابهار، سرمایه گذاران طرح پرورش ماهی در قفس به منظور برنامه ریزی و هماهنگی های اجرایی طرح مذکور، در دفتر سرپرست معاونت توسعه آبزی پروری شیلات جلسه ای برگزار کردند. در این جلسه که با حضور رئیس مرکز برگزار شد، چالش های اجرایی و بررسی علل اتفاقات گذشته پرورش ماهی در قفس توسط شرکت ها طی سال های 97-96 مورد بررسی قرار گرفت؛ نوع سازه قفس و دسترسی به بچه ماهی در وزن مناسب ذخیره سازی در قفس، دو چالش اصلی پرورش ماهی در قفس در سواحل مکران بود که در این جلسه به آن اشاره شد. مقرر شد سرمایه گذار همکار با دانشگاه امام حسین (ع) برای اجرای پایلوت قفس TCL (کششی) تا دو ماه آینده در حوضچه اسکله رودیک مستقر شود. همچنین لازم است از محل همکاری های پروژه پرورش ماهی در قفس برای تولید 15 هزار قطعه بچه ماهی توسط شیلات استان تأمین اعتبار صورت گیرد و مرکز طی یک قرارداد همکاری پژوهشی با متقاضی برای اجرای طرح پایلوت پشتیبانی بچه ماهی و مدیریت پرورش دوره نرسری اقدامات لازم را انجام دهد.