به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقاتی شیلات آبهای دور_ چابهار، برداشت ماهیان گرمابی از تاریخ 1401/5/1 در شهرستان دشتیاری آغاز شد.