به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، براساس نظر کمیته صـید اسـتان در تاریخ 1401/6/15 جهت بررسـی وضـعیت صید میگو در استان سیستان و بلوچستان و طبق برآوردها و بازدیـد هاي انجام شـده توسط این مرکز، با آزادسازي فصل صـید میگو تا اطلاعی ثانوی و از تاریـخ 1401/6/20 با شرایط زیر موافقت شد.
  1. صدور مجوز براي افراد مشخص
  2. ارائه دقیق آمار صید و تخلیه روزانه میگو به مرکز
  3. ممنوعیت صید در زمان مشخص که براساس میزان صید و تخلیه میگو توسط این مرکزاعلام می شود
تأکیـد شد که جهت اطمینان از حفظ ذخیره و تداوم صـید میگو براي سال هاي آینده آمار میزان صـید و تلاش صیادي روزانه محاسبه گردد.