به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار طبق هماهنگی قبلی به عمل آمده از سوی مدیر مدرسه دخترانه غیر دولتی هدف در مورخه 1401/08/22دانش آموزان دوره دوم آن مدرسه در قالب یک اردوی علمی از موزه مرکز بازدید نموده و توضیحات آموزشی و اهمیت زیستی و علوم شناسی محیط زیست دریایی توسط ریاست مرکز آقای دکتر اشکان اژدری و مسئول محیط زیست دریایی مرکز آقای دکتر امین راد برای دانش آموزان ارایه داده شد. در این بازدید هماهنگی ها برای برگزاری دوره های ترویجی مجازی حضوری در راستای ترویج غذای سالم و موضوع ارتقاء فرهنگ مصرف آبزیان در کشور با مدیر محترم مدرسه به عمل آمد.