به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار، سازمان، روسای مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز آموزش شهید خیابانیان استان و جمعی از مدیران اداره مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها، در سالن جلسات سازمان بصورت حضورری و مجازی برگزار با محور ارائه گزارش عملکرد  سال 1401 و تبیین سیاست های تحقیقاتی و ارائه پیشنهادات درخصوص همکاری مشترک مراکز تحقیقاتی با سازمان جهاد کشاورزی گردید.
در این جلسه پس از خوشامدگویی و ارائه گزارش توسط دبیر جلسه، روسای مراکز مختلف گزارش مبسوطی از عملکرد شش ماهه اول 1401 ارائه کرده و همچنین پیشنهادات خود در زمینه مشارکت بیشتر با شرکت دانش بنیان و تحقیق شعار سال ارائه نمودند. دکتر اژدری بصورت غیر حضوری  وبیناری، عملکرد 1401 مرکز را به طور مبسوط ارائه کرده و برخی از طرح های کاربردی که با مشارکت بخش های خصوصی و همچنین شرکت های دانش بنیان انجام گرفته را مورد تاکید قرار دادند. وی همچنین بیان داشتند که جدا از وظایف حاکمیتی مرکز در سواحل مکران، اکثر پروژه های انجام گرفته و یا در حال اجراء در مرکز برونداد تجاری داشته و قابلیت دانش بنیان شدن دارند و می توان آنها را به بازار معرفی نمود. در پایان جلسه مهندس حسینی ضمن جمع بندی مطالب ارائه شده، بر هم سویی بیشتر مراکز و پژوهشکده زیر مجموعه کشاورزی، تعامل آنها با سازمان های اجرایی و بخش های خصوصی و همچنین اثر بخشی و کاربردی نمودن فعالیت های انجام شده تاکید نمودند. ایشان خواستار مشارکت بیشتر بخش های خصوصی در جلسات آتی شورای تحقیقات شدند.