به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، دکتر مهدی نیا معاون پژوهش پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی به همراه دکتر حبیبیان حراست آن پژوهشگاه و دکتر قاضی لو رئیس و تنی چند از همکاران مرکز ملی اقیانوس شناسی چابهار از مرکز بازدید کردند و در یک جلسه تخصصی با حضور دکتر میرزایی معاون پژوهشی مرکز و آقای دکتر امین راد مسئول محیط زیست دریایی مرکز در خصوص موارد همکاری های مشترک به ویژه در حوزه آبزی پروری نوین بحث و تبادل نظر کردند. آقای دکتر مهدی نیا ضمن اشاره به همکاری های پژوهشگاه با پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بر تأکید ریاست پژوهشگاه به هم افزایی بیشتر در سطح منطقه ای، استانی اشاره کرد و پیشنهاد اجرای پروژه‌های مشترک کاربردی و درآمدزا را مطرح کرد. حاضرین در جلسه با عقد تفاهم نامه همکاری و در خصوص اقدامات اجرایی قرارداد اجرای پروژه مشترک طبق ضوابط اداری و حقوقی هر دو ارگان موافقت کردند. دکتر اژدری رئیس مرکز ضمن استقبال از رویکرد آن پژوهشگاه به سمت مطالعات کاربردی و استفاده از ظرفیت های داده ای و دانشی موجود در هر دو ارگان پژوهشی به منظور اجرای فعالیت های دانش بنیانی و تولید دانش فنی قابل تجاری سازی پیشنهاد استفاده از ظرفیت های پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور به عنوان پایگاه منطقه‌ای مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در اجرای پروژه‌های پایش زیستی با تأکید بر پیشگیری و مدیریت ریسک بیماری های آبزی پروری در مزارع قفس و میگو و اجرای طرح الگویی گله دریایی sea ranching (آبزی پروری دریایی) را داد. همچنین مقرر شد در خصوص امکان تشکیل شرکت دانش بنیان به صورت مشترک توسط اعضای هیأت علمی دو ارگان پیگیری های لازم صورت گیرد.