به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، رئیس مرکز دکتر اشکان اژدری جهت دستیابی به دانش فنی تکثیر جلبک های Ulva fasciata و Gracilariopsis persica به منظور ایجاد نرسری از آزمایشگاه کشت بافت گیاهی بخش تحقیقات زیست فناوری و منابع طبیعی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور طبق هماهنگی قبلی مجری محترم پروژه "خانم دکتر خدامی" بازدید کرد. ایشان ضمن بازدید از بخش های مختلف زیر ساختی و اجرایی پروژه و استماع گزارش مجری محترم در جلسه ای که با حضور رئیس بخش تجقیقات زیست فناوری و کارشناسان آن بخش برگزار شد، توجه ویژه به توسعه فناوری در مباحث مربوط به شیلات به ویژه آبزی پروری در استان سیستان و بلوچستان پرداخت. بعد از جلسه از سایر آزمایشگاه های آن بخش بازدید و با کارشناسان آن واحد ها زمینه های تخصصی همکاری مشترک آتی بحث و تبادل نظر گردید، رئیس بخش و  کارشناسان تخصصی ضمن استقبال از این بازدید به اهتمام آن مؤسسه و بخش زیست فناوری در اجرای پروژه های مشترک با خروجی دانش فنی و محصول فناورانه و ایجاد ارزش افزوده تأکید نمودند.