به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور (چابهار)، جلسه کمیته مدیریت صید با حضور دکتر اشکان اژدری رئیس مرکز، دکتر پارسا قائم مقام معاونت صید و بنادر ماهیگیری و رئیس اداره بنادر و ماهیگیری اداره کل شیلات استان، رؤسای ادارات شیلات شهرستانی، مدیران بنادر ماهیگیری و برخی دیگر از مسئولین اداره کل شیلات در دفتر معاونت صید برگزار شد.
دکتر پارسا قائم مقام معاونت صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات استان در این جلسه درخواست مجوز صید شناورهای لانگ لاینر (شناورهای سیام یک، سیام سه، سرور و سورنا)، طرح تحقیقاتی صید چوب دستی و رشته قلاب (Pole and line) با کمک دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و ضرورت دستور العمل فرآیند نظارت بر صید کشتی های صیادی را مطرح کرند. دکتر اژدری رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور - چابهار با توجه به جایگاه و اهمیت فعالیت های شیلاتی بر همکاری هر چه بیشتر اداره کل شیلات استان و مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور و سایر ارگان های ذیربط اشاره نمودند. دکتر سید احمدرضا هاشمی (رئیس بخش ارزیابی مرکز) توضیحاتی در مورد صید لانگ لاین (رشته قلاب طویل)، صید چوب دستی و رشته قلاب و ویژگی های هر کدام از این روش های صید و نیز شناورهای مرتبط با آنها توضیحاتی ارایه نمود. در ادامه جلسه اعضاء به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود را در موضوع  مطرح در استان پرداختند و در نهایت موارد ذیل تصویب و مقرر شد هرچه سریعتر پیگیری و اجرایی گردد.
 
• پیگیری موافقت اصولی شناورهای کشتی لانگ لاینر به همراه آیین نامه مناسب آنها
• پیگیری پروژه تحقیقاتی صید چوب دستی و رشته قلاب (Pole and line) با کمک دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
• تهیه دستور العمل فرآیند نظارت بر صید کشتی های صیادی