به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، به منظور آشنایی مدیران ارشد و نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی با ساختار و اهداف سازمانی و توانمندی های استانی و ملی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و این مرکز به عنوان پایگاه استانی مؤسسه، دعوت از مدیران ارشد نهادهای دولتی و غیر دولتی (مرتبط و غیر مرتبط با فعالیتهای مرکز)، جهت بازدید از امکانات و روند اجرایی برنامه های پژوهشی یکی از الویت های کاری ریاست محترم مرکز بوده است. در این راستا، از ریاست محترم دادگستری چابهار جناب آقای محمد مشهدی، دادستان محترم جناب آقای محمد جواد عبادی، مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری چابهار آقای یونس تیره دست و تنی چند از کارمندان ارشد آن دادگستری محترم برای بازدید از امکانات، توانمندیها و روند اجرایی طرح های انجام شده و درحال اجرا، و بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات حقوقی در حوزه تخصصی شیلات به ویژه در حوزه صید و صیادی و همراهی در اجرای گشت های تحقیقاتی و انجام پروژه های پژوهشی به ویژه گشت ارزیابی ذخایر آبزیان دریایی با استفاده از شناور تحقیقاتی فردوس 1 دعوت به عمل آمد.
در ابتدا جناب دکتر اشکان اژدری ریاست محترم مرکز ضمن خیر مقدم بازدید کنندگان را با ساختار مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور آشنا نمود. سپس، بازدید کنندگان از امکانات آزمایشگاهی و موزه مرکز بازدید کردند. پس از بازدید و آشنایی میهمانان با ساختار پژوهشی مرکز، نشست مشترک با حضورکارشناسان مرکز در خصوص موارد فنی که به عنوان کمک تخصصی و مشاوره در  حوزه قضایی و مسائل اجتماعی که محققین و پژوهشگران می توانند برای آن نهاد داشته باشند. همچنین نحوه همکاری و جلب حمایت های آن نهاد محترم، سخنانی از سوی کارشناسان و مدیران دادگستری محترم چابهار مطرح و تبادل  نظر شد. برگزاری دوره های تخصصی آشنایی با محیط زیست پیرامون و نحوه بهره برداری از منابع طبیعی از سوی مرکز به کارشناسان قوه قضائیه، بهره گیری از کارشناسان مرکز به عنوان کارشناسان مشاور در حوزه های تخصصی شیلاتی و زیست محیطی و برگزاری نشست های دوره ای و ارائه گزارشات منطقه ای پیرامون مسائل تخصصی شیلاتی و پژوهشی به منظور پشتیبانی همه جانبه از مرکز و اهداف ملی منطقه ای آن از سوی دادگستری محترم چابهار و معرفی کارشناسانی از سوی مرکز به منظور آشنایی بیشتر با مقررات و قوانین حقوقی در زمینه های تخصصی دریایی و مرتبط با طبیعت و امکان استفاده از ظرفیت های نیروی انسانی نادمان زندانی مستقر در زندان چابهار با مجوز دادگستری محترم شهرستان، به منظور بهره گیری از نیروی کار آنهایی که دارای توانمندیهای علمی و عملی بوده و در حال حاضر بنا به دلایلی در ندامتگاه بسر می برند از جمله مسائلی بود که مطرح و مقرر گردید پیگیری و هماهنگی لازم از سوی دو طرف انجام گیرد.