به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور (چابهار)، جلسه کمیته مدیریت صید با حضور دکتر نادری مدیر کل صید و صیادی سازمان شیلات و مهندس آزادی مشاور رئیس سازمان شیلات، مهندس رئیسی مدیر کل شیلات استان، دکتر پارسا هماهنگ کننده معاونت صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات استان، دکتر هاشمی رئیس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر مرکز، رؤسای ادارات شیلات شهرستانی و مدیران بنادر ماهیگیری و برخی دیگر از مسئولین اداره کل شیلات در دفتر معاونت صید برگزار شد.
دکتر پارسا هماهنگ کننده معاونت صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات استان در این جلسه درخواست آزاد سازی محدود صید شاه میگو (لابستر) را مطرح کرد. دکتر نادری، مهندس آزادی و مهندس رئیسی با توجه به جایگاه و اهمیت فعالیت های شیلاتی بر همکاری هر چه بیشتر اداره کل شیلات استان و مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور و سایر ارگان های ذیربط در موضوعات مختلف شیلاتی بخصوص این گونه با اهمیت در استان اشاره گرد و درباره تاریخچه و اقدامات انجام شده جهت مدیریت صید این گونه در استان مطالبی مطرح کردند. دکتر هاشمی (رئیس بخش ارزیابی مرکز) توضیحاتی درباره روش صید، وضعیت بیوماس ذخیره، تلاش صیادی، میزان بهینه صید و مدیریت صیادی این گونه در استان توضیحاتی ارایه داد. گفتنی است در ادامه جلسه اعضاء به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود در موضوع مطرح در استان پرداخت و در نهایت موارد ذیل تصویب و مقرر شد هرچه سریعتر پیگیری و اجرایی گردد.
• اعطا محدود مجوز صید شاه میگو (لابستر) به تعدادی صیاد معتمد براساس موافقت اداره کل شیلات و مرکز تحقیقات شیلات
• انجام پروژه تحقیقاتی مربوط به میزان صید و تلاش صیادی صید شاه میگو (لابستر) با همکاری مرکز تحقیقات شیلات، اداره کل شیلات و اتحادیه صیادی استان
• تهیه آیین نامه صید و بهره برداری صید شاه میگو (لابستر) در استان