به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور_چابهار، زیست سنجی ماهی گالیت در راستای اجرا پروژه پایش روند و کیفیت بهره برداری از ماهی گالیت (Coryphaena hippurus) از طریق زیست سنجی در آبهای شمالی دریای عمان، آغاز شد. زیست سنجی ماهی گالیت در راستای اجرا پروژه پایش روند و کیفیت بهره برداری از ماهی گالیت ‌از طریق زیست سنجی در آبهای شمالی دریای عمان، توسط مجری پروژه خانم دکتر دوستدار شروع گردید. برنامه زیست سنجی از ماهی گالیت به منظور اخذ اطلاعات صحیح و توجه بیشتر به بحث های ارزیابی و مدیریتی این گونه با ارزش صورت می پذیرد. زمان انجام این پروژه از بهمن 1402 الی فروردین 1405 خواهد بود و اهداف آن شامل تعیین ترکیب و میانگین طولی صید ماهی گالیت، تعیین درصد ماهیان استاندارد و غیر استاندارد درکل صید تخلیه شده و تعیین طول بهینه ماهی گالیت جهت برداشت بهینه می باشد که  علاوه بر اینکه نتایج امکان مدیریت ذخیره را برای مدیر اجرایی فراهم می نماید برنامه آبزی پروری این گونه ارزشمند بر مبنای داده های بیولوژیک بدست آمده قابل اجرا خواهد بود. شایان ذکر است میزان کل صید ماهی گالیت درآب های جنوب کشور سال 1401 در حدود 14 هزار تن بوده و استان سیستان و بلوچستان بیش از 90 درصد صید و تخلیه این گونه را در اختیار دارد.