به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، نشست های هماهنگی و توسعه ترویجی شیلاتی در جنوب استان با حضور دکتر علی نژاد، دکتر یگانه و منصف از سازمان آموزش ترویج کشاورزی کشور، دکتر صوفی از پردیس آموزشی تحقیقات کشاورزی چابهار، دکتر طیبی از معاونت هماهنگی ترویج استان و آقای آژنگ از مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار و معاونین اداره کل شیلات و مسئولین اداره دامپزشکی شهرستان چابهار، در محل معاونت صید و آبزی پروری شیلات استان برگزار شد. در این نشست ها در مورد برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز بهره برداران شیلاتی در زمینه صید و آبزی پروری بحث و تبادل نظر گردید، همچنین مقرر گردید دوره های آموزشی به تفکیک سطح برای بهره برداران اجرا گردد.