به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار،دوره ترویجی مدیریت کیفیت آب و خاک مزارع پرورش میگو در راستای انتقال یافته های پژوهشی به منظور ارتقاء سطح دانش فنی و مدیریت بهینه مزارع میگو و پیشگیری با بروز بیماری به ویژه بیماری AHPND ایستگاه گواتر در سالن جلسات ساختمان آموزش و ترویج مجتمع پرورش میگوی شهید صنعتی با تدریس دکتر مقدم در حوزه هیدروشیمی آب و بستر با همکاری شرکت کشت و صنعت مکران، اداره کل شیلات و انجمن صنفی میگوی استان برگزار شد. در این دوره دکتر مقدم به اهمیت حفظ کیفیت آب و خاک در استخر پرورش میگو و حفظ شرایط استاندارد کیفی آب و خاک در پرورش میگو از نظر یون ها و تعادیل بین آنها و چگونگی رفع افزایش و کاهش یونها در آب از قبیل کلسیم، منیزیم، نیترات، فسفر و سایر عناصر و نحوه استفاده از آهک و مواد ضدعفونی در آماده سازی استخرها، چگونگی حذف بهینه خاک سیاه و نحوه به کارگیری صحیح ترکیبات و افزودنی ها به استخر ها بر اساس شرایط کیفی آب و خاک استخر اشاره کرد. در پایان به طرح موضوعات جاری و تجربه شده در مزارع پرورش میگوی استان توسط دکتر اژدری، رئیس مرکز و زمینه سازی پرسش توسط آبزی پروران در نحوه کنترل کیفی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی استخر ها، به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.