به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور- چابهار، در ابتدای جلسه عبدالرحمن پارسا مسئول امور معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان گفت: این جلسه در راستای تحقق مصوبات کمیسیون عالی ذخایر جنوب استان و تأکید بر صید گونه های برداشت نشده و کمتر برداشت شده به منظور کاهش فشار بر ذخایر آبزیان برگزار شد. وی افزود: هدف اصلی از برگزاری جلسه مذکور بررسی پروژه ارتقاء زنجیره ارزش گونه کمتر برداشت شده صدف بابیلون (Babylon Spiral) از طریق افزایش کارایی تله صیادی، مدیریت صید و فرآوری صدف‌های صید شده در استان سیستان و بلوچستان با همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان می باشد که قبلاً تقویم زمانی و میزان برداشت پایدار توسط مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور در قالب همکاری مشترک مشخص شده است. در این جلسه پس از تبیین پروژه پیشنهادی توسط سرپرست گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار آبزیان شیلات استان، علاوه بر ارایه نقطه نظرات توسط حراست، بازرسی، امورصیادان و یگان حفاظت از منابع آبزیان شیلات استان سید احمدرضا هاشمی رئیس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان مرکز، به بیان نکته نظرات و پیشنهادات فنی خود پرداختند و در پایان مواردی جهت پیگیری و اجرا به تصویب رسید.